09990000620

09990000620

09990000620

Harting

basic hand crimp tool BC/FC/har-bus64